Vízia pre Turiec 2030

Vízia a ciele

Vo vstupnej správe spracovanej k vypracovaniu strategického dokumentu Turiec 2030 pre územie udržateľného mestského rozvoja UMR Martin bola zadefinovaná vízia, ktorá vychádza z aktuálneho stavu regiónu, jeho potenciálu aj možností smerovania. Túto bude možné vo finálnom strategickom dokumente zmeniť.

Územie udržateľného mestského rozvoja Martin je zónou podporujúcou nárast kvality života svojich obyvateľov a prispievajúcou k zníženiu negatívnych dopadov na klimatickú zmenu.

Vstupná správa tiež zadefinovala päť strategických oblastí ako priorít rozvoja v území UMR Martin, ktoré boli výsledkom predbežných analýz existujúcich strategických a koncepčných dokumentov na miestnej úrovni a priemetom cieľov kohéznej politiky EÚ na čerpanie Európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF) pre programové obdobie 2021-2027.

Priorita 1: Udržateľná nízkouhlíková doprava a mobilita

Martin je dopravnou križovatkou v rámci základnej siete TEN - T, nadradená cestná infraštruktúra však nie je dobudovaná, chýbajú jej kľúčové prvky (D1 Višňové – Dubná skala, D1 – Turany – Hubová ale najmä R3 – turčiansky úsek), železničná infraštruktúra nedosahuje aktuálne kvalitatívne požiadavky v rámci siete TEN – T a vyžaduje zásadnú modernizáciu. Koncept vytvorenia nízkouhlíkovej alternatívy voči individuálnej automobilovej doprave vyžaduje modernizáciu mestskej hromadnej dopravy a jej začlenenie do integrovaného dopravného systému a ďalšie investície do rozvoja cyklodopravy, a zároveň zatraktívnenia týchto foriem dopravy pre cestujúcich. Bez týchto riešení bude územie UMR Martin aj naďalej vykazovať zhoršenú kvalitu ovzdušia najmä v jarných a jesenných mesiacoch.

Priorita 2: Adaptácia na zmenu klímy a odpadové hospodárstvo podporujúce obehovú ekonomiku

Územie UMR napriek tomu, že sa nachádza v kotline obklopenej horskými masívmi, pociťuje dopady klimatických zmien najmä v podobe prehrievania urbanizovaného prostredia. Prirodzenou reakciou je budovanie prvkov zelenej infraštruktúry, regenerácia vnútroblokov s uplatnením ekologických princípov tvorby a ochrany zelene a taktiež preventívne opatrenia na zadržiavanie vody v krajine (systémy zadržiavania zrážkovej vody), vrátane ekovýchovy. Jednou z najvýznamnejších zložiek odpadu je biologicky rozložiteľný komunálny odpad – BRKO. Na území UMR Martin ani v rámci okresu Martin v súčasnosti neexistujú relevantné spracovateľské kapacity na zvoz a zhodnocovanie tohto odpadu.

Priorita 3: Inovačne založená ekonomika a vzdelávanie prepojené na potreby a potenciál územia spojené s dostupnosťou služieb na úseku sociálnej inklúzie

V území UMR Martin dochádza k poklesu celkového počtu obyvateľov a k starnutiu populácie. Je zapríčinená nárastom priemernej dĺžky života obyvateľstva, poklesom pôrodnosti a záporným migračným saldom. To vytvára rastúci nápor na sociálne služby vyžadované príslušníkmi poproduktívnej zložky populácie (65+) a súbežnú stabilizáciu produktívnej zložky obyvateľstva podporou inovácií vo vzdelávaní, prepojením výskumno–vývojového potenciálu s miestnym podnikateľským sektorom a hľadaním smart riešení. Dôležitým opatrením je výstavba a rekonštrukcia budov pre účely podporovaného bývania a podpora zamestnanosti s pozitívnym sociálnym aspektom (zamestnávanie zraniteľných osôb a znevýhodnených osôb). Vzdelávacia infraštruktúra by mala pružnejšie reagovať na potreby trhu práce tak, aby absolventi škôl ľahko našli pracovné uplatnenie v regióne. S cieľom podporiť rovnosť príležitostí sa javí ako vhodné budovanie sociálnych podnikov. Ako nástroj eliminujúci potrebu zvyšovania kapacít pobytových sociálnych zariadení, je podpora rozvoja terénnej a komunitnej sociálnej práce a prehlbovania integrácie zdravotnej a sociálnej starostlivosti. Do popredia sa dostáva potreba zriaďovania nových sociálnych služieb, ako je denný stacionár ako i ďalších zariadení opatrovateľskej služby na komunitnej úrovni.

Priorita 4: Kultúrny a kreatívny priemysel ťažiaci z kultúrneho dedičstva územia

Mesto Martin je zákonom uznaným národným centrom kultúry Slovákov. Sídli v ňom viacero národných kultúrnych inštitúcií (napr. Slovenská národná knižnica) a pôsobí tu množstvo organizácií a subjektov rozvíjajúcich kultúrny a kreatívny priemysel. Kultúrna infraštruktúra na území UMR Martin však len málo vyhovuje požiadavkám súčasnosti na rozvíjanie konkurencieschopného podnikania v kultúrnom a kreatívnom priemysle. Celé územie UMR Martin je bohaté na históriu prezentovanú v širokom spektre kultúrnych pamiatok a ostatných historických objektov, ktorých stav nie je vždy vyhovujúci a vyžaduje si primerané investície do infraštruktúry, záchrany a obnovy a využitia kreatívno-inovačného potenciálu.

Priorita 5: Využitie miestneho potenciálu pre rozvoj cestovného ruchu, rekreácie a športu

Súčasťou územia UMR Martin je stredisko Martinské hole spolu s lesoparkom Stráne. V súčasnosti ide najmä o stredisko zimného turizmu. Mimo zimnej sezóny stredisko neponúka významnejšie turistické produkty. Pozitívnym krokom bolo vybudovanie ferratového chodníka. Slabou stránkou je zlá dostupnosť strediska z dôvodu zaniknutej sedačkovej lanovky a nedostatočne udržiavanej prístupovej komunikácie. Potenciál pre rozvoj rekreácie a športu je aj v samotných sídlach patriacich do UMR Martin, kde je vybudovaných množstvo športových objektov, mnohé z nich v bezprostrednej blízkosti nábrežia rieky Turiec. Postupné budovanie cyklocestičky v línii toku rieky Turiec a pripravovaná výstavba úsekov Vážskej cyklotrasy Strečno – Vrútky a Lipovec – Krpeľany vytvárajú potenciál pre integráciu týchto športovísk do komplexnejších celkov, čo je podmienené investíciami do ich modernizácie, resp. dobudovania. Potenciál pohoria Malá Fatra v kombinácii s riekami Turiec a Váh pre rozvoj turizmu v spojení s rekreačnou a športovou infraštruktúrou tak nie je úplne využitý. Na území UMR Martin je len ťažké nájsť zdroje na zachovanie jestvujúcej infraštruktúry, nieto ešte na jej ďalší rozvoj.

Navrhované rozvojové priority reagujú na najvýznamnejšie výzvy a identifikované potreby dotknutého územia: 

 • demografický vývoj smerujúci k rýchlemu starnutiu obyvateľstva a súvisiace zmeny v poskytovaní verejných služieb, 
 • uplatňovanie a rýchle zmeny v nových technológiách a ich využívanie v mestskom prostredí/mestskej oblasti, 
 • dopady klimatickej zmeny na urbanizované prostredie,
 • diverzifikácia subregionálnej ekonomiky a nové väzby vo vybraných sektoroch, 
 • udržateľnosť mestského a prímestského prostredia, nové vzťahy medzi mestom a vidiekom najmä v oblasti udržateľnej mobility, 
 • rast spoločenskej  zodpovednosti, angažovanosť  komunít  a participácie, spoločné aktivity aktérov.

 

Dokument reaguje na výzvy, potenciál a problémy v širšom kontexte Žilinského samosprávneho kraja v zmysle špecifického postavenia mesta Martin  najmä v oblasti poskytovania verejných služieb ako sú: zdravotníctvo, školstvo, cestovný ruch a poskytuje priestor na ich vzájomné synergie a komplementaritu.

Kompletná vstupná správa je dostupná v časti Dokumenty.

Pripomienkovanie

Dokumenty

Štatút Kooperačnej rady UMR Martin

Vstupná správa pre spracovanie IUS pre UMR Martin

Kooperačná rada

Kooperačná rada UMR Martin predstavuje regionálnu platformu územnej spolupráce v oblasti hospodárskeho, sociálneho a územného rozvoja 

Členmi Kooperačnej rady UMR Martin sú nasledovní zástupcovia:

 • Ján Danko, primátor mesta Martin
 • Mgr. Branislav Zacharides, primátor mesta Vrútky
 • Ing. Dana Petrášková, starostka obce Lipovec
 • Martin Rybár, starosta obce Sučany
 • Lenka Sláviková, starostka obce Turčianske Kľačany
 • Roman Kubala, starosta obce Bystrička
 • Branislav Kohút, starosta obce Diaková
 • Eva Gáborová, starostka obce Dražkovce
 • Ing. Ján Mlynár, starosta obce Košťany nad Turcom
 •  Ing. Zuzana Valocká, starostka obce Žabokreky