Turiec 2030: Dajte nám vedieť o svojom projekte

Pre územie udržateľného mestského rozvoja Martin (UMR Martin) je schválená čiastka vo výške 29 656 752 eur, ktoré sú určené na investície v programovom období 2022-2029.

V rámci Integrovanej územnej stratégie UMR Martin je možné čerpať financie v programovom období 2021-2027 na projekty v nasledovných oblastiach:

  • Udržateľná nízkouhlíková doprava a mobilita
  • Adaptácia na zmenu klímy a odpadové hospodárstvo podporujúce obehovú ekonomiku
  • Inovačne založená ekonomika a vzdelávanie prepojené na potreby a potenciál územia spojené s dostupnosťou služieb na úseku sociálnej inklúzie
  • Kultúrny a kreatívny priemysel ťažiaci z kultúrneho dedičstva územia
  • Využitie miestneho potenciálu pre rozvoj cestovného ruchu, rekreácie a športu

Turiec 2030: Dajte nám vedieť o svojom projekte

Do stratégie Turiec 2030 sa môžete zapojiť aj vy svojím projektom. V prípade, ak máte projektový zámer, v rôznom stave pripravenosti, dajte nám o ňom vedieť vyplnením tohto formulára. Jednak nám to pomôže zadefinovať v strategickom dokumente Turiec 2030 rozvojové smerovanie pre UMR Martin, ale zároveň podporí tvorbu zásobníka projektov pre programové obdobie 2021 – 2027 na financovanie z európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF). Čím viac rozvojových zámerov v území UMR Martin bude pripravených, tým budú väčšie šance na úspešnú implementáciu stratégie Turiec 2030 cez pridelenie financie z EŠIF. 

Zdieľanie článku