V akom Turci chcete žiť v roku 2030?

Zapojte sa do prieskumu a buďte aj vy hlasom za Turiec.

Do konca novembra 2022 máte aj vy príležitosť zapojiť sa do príprav strategického plánu pre územie udržateľného mestského rozvoja Martin pod názvom “Turiec 2030”

Využite túto ponúknutú príležitosť priblížiť mestá Martin a Vrútky a ich okolité obce k svojim predstavám o regióne, v ktorom chcete v roku 2030 žiť, podnikať, pracovať, vítať hostí, vychovávať deti či užívať si starobu.

Čo je UMR Martin

UMR je strategické plánovacie územie ako skratka pre “územie udržateľného mestského rozvoja”. UMR Martin je územie udržateľného mestského rozvoja v okolí dvoch miest Martin a Vrútky, ako jedno z troch mestských funkčných oblastí udržateľného rozvoja Žilinského samosprávneho kraja a jedno z 18 oblastí na Slovensku, so samostatnou alokáciou na čerpanie európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF) na roky 2021 – 2027 predbežne určených Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI) na 29 656 752 EUR

Hlavným impulzom pre spracovanie strategického dokumentu UMR Martin, ktoré sme nazvali “Turiec 2030” za mestskú funkčnú oblasť tvoriacu desiatimi samosprávami je návrh implementačného mechanizmu pre nové programové obdobie európskych investičných a štrukturálnych fondov (EŠIF) na roky  2021 – 2027. 

Príprava strategického dokumentu zároveň vychádza z platnej legislatívy SR a definuje priority a ciele nad rámec kompetencií a pôsobnosti zapojených samospráv ako výsledok konzultácii a zapojenia relevantných socioekonomických partnerov a verejnosti. 

Potreba vypracovania strategického dokumentu Turiec 2030 ako integrovanej územnej stratégie územia UMR Martin vyplynula z potreby dôslednejšieho zacielenia sa na riešenie identifikovaných výziev a problémov presahujúcich katastrálne územie mesta Martin a Vrútky, vyžadujúcich spoločný postup relevantných aktérov priľahlých a okolitých obcí patriacich v súlade s platnou Koncepciou územného rozvoja Slovenska (KURS, 2011) do jadrového pásma ťažiska osídlenia druhej úrovne.

Zapojené samosprávy

Strategické plánovacie územie UMR Martin tvorí 10 samospráv, z toho dve mestá:

Martin

vrútky erb

Vrútky

bystrička erb

Bystrička

diaková erb

Diaková

dražkovce erb

Dražkovce

Košťany nad Turcom

žabokreky erb

Žabokreky

lipovec erb

Lipovec

sučany

Sučany

turcianske klacany

Turčianske Kľačany

Harmonogram prác

Prípravné práce
09/2022

Analytická časť
10/2022

Strategicko-programová časť
11/2022

Implementačno-finančná časť
12/2022

Pripomienkovanie
01/2023

Finálny dokument
01/2023

Spracovatelia

Projektový tím ako zástupcovia hlavného spracovateľa spoločnosti EUPC, s.r.o.:

  • Ing. Rastislav Horvát – odborný garant
  • Ing. Iveta Niňajová, PhD. – hlavný spracovateľ a facilitátor stretnutí
  • Lucia Fojtíková – analytička
  • Ing. Tatiana Biskupičová – projektový koordinátor
  • Ing. Katarína Čižmáriková – administratívna podpora

Expertná skupina s 9 členmi z územia UMR Martin :