Kým nebude prioritou mesta školstvo, neposunieme sa ako región

Aj takéto názory zazneli na stretnutí odborníkov z oblasti školstva v rámci prípravy Stratégie Turiec 2030, ktoré sa uskutočnilo 22. novembra na pôde mesta Martin.

Zástupcovia mestských i súkromných základných sa stretli so zástupcami samosprávy a spoločne diskutovali o potrebách pre rozvoj školstva v regióne, ktoré by mohli byť súčasťou opatrení a konkrétnych projektov v aktuálnom programovom období.

Prítomní sa zhodli na potrebe budovať športoviská pri školách, ktoré by boli zároveň prístupné verejnosti. Navrhujú vytvoriť základnú bázu športovej infraštruktúry v každej mestskej časti. Potrebné v tomto kontexte je doriešiť správcovstvo objektov v spolupráci so samosprávou. Veľký záujem o športoviská vidieť v pilotnom projekte pri ZŠ A. Dubčeka. 

Za veľkú pridanú hodnotu v regióne by považovali zástupcovia škôl rekonštrukciu mestskej plavárne, ktorej stav považujú dlhodobo za nevyhovujúci. V kontexte plánovanej kurikulárnej reformy by školy uvítali podporu pre materiálne zabezpečenie a vybavenie odborných učební a zároveň podporu stretávania sa školských metodikov.

Prítomní vyzdvihli výbornú úroveň environmentálne a dopravnej výchovy na školách, školu korčuľovania, ktorú zabezpečuje Hokejová akadémia a v neposlednom rade osvetovú činnosť študentov lekárskej fakulty.

turiec 2030
Zdieľanie článku